UUHome > Library > Master's / Bachelor's Theses Online

   Advanced search

   
 
 
 
 
 
  Results Result list  |        31 of 3519
De Polen in Nederland: Identiteitsvorming en plaats in de samenleving
full-text Igitur Archive
year2011
author Ungersma, P.W.
keywords Antropologie, Multiculturalisme, Polen, Migratie, Identiteitsvorming, Nederlandse samenleving
document type Master thesis
course Multiculturalisme in vergelijkend perspectief
access Open Access (free)
language nl
supervisors Smeets, Sofie
abstractEen groep die duidelijk ervaart wat de mogelijkheden en implicaties zijn van de toegenomen mobiliteit in de wereld zijn de Polen in Nederland. Sinds begin 20e eeuw zijn er verschillende migratiestromen van Polen naar Nederland te onderscheiden en maken Polen deel uit van de Nederlandse samenleving. Nu sinds 2007 de grenzen open zijn gesteld en meer dan 100.000 Polen naar Nederland zijn gekomen om hier te werken, laait in Nederland de discussie op wat de plaats is van deze Polen in Nederland. In deze scriptie zal eerst een context rond de Polen in Nederland geschetst worden door de migratiegeschiedenis en de Poolse gemeenschap in Nederland te beschrijven. Vervolgens zal ingegaan worden op de identiteitsvorming van Polen in Nederland. Eerst zal hun Poolse achtergrond nader geanalyseerd worden, vervolgens zal gekeken worden wat de invloed van migratie en globalisering op deze identiteit is. Zo zal naar voren komen dat Polen enerzijds sterke patriottische gevoelens kennen maar anderzijds zich ook gemakkelijk aan de Nederlandse samenleving kunnen aanpassen. Aanpassing in een nieuw land is echter geen solistisch proces maar vormt zich ook in wisselwerking met de Nederlandse samenleving. In het slot van deze scriptie zal dan ook het debat aangegaan worden over de multiculturele samenleving, de houding van Nederland tegenover Polen en zullen voorzichtige uitspraken over de toekomst gedaan worden.