UUHome > Library > Master's / Bachelor's Theses Online
  Results Result list  |        5 of 62
Oogbewegingen en imaginatie: een kritische toets van de werkgeheugen theorie bij EMDR
full-text Igitur Archive
Year2010
author Schoot, O.M. van der
keywords EMDR, PTSS, working memory (account), vividness, imagination
document type Master thesis
course Klinische en Gezondheidspsychologie
access Open Access (free)
language nl
supervisors Hout, M. van den
abstract‘Eye movement desensitization and reprocessing’ (EMDR), een veel gebruikte behandelingbij posttraumatische stressstoornis, kan de helderheid en emotionaliteit van plezierige enonplezierige herinneringen reduceren. Tevens kunnen visuele beelden van gevreesdetoekomstige gebeurtenissen worden gedegradeerd. Verondersteld wordt dat EMDR zijnwerking verleent door manipulatie van het gelimiteerde werkgeheugen. In de huidige tweeexperimenten wordt deze veronderstelling nogmaals kritisch getoetst aan de hand van eenoogbewegingen, alleen ophalen (controle) en imaginatie conditie. Er werd verondersteld datwanneer imaginatie gebruik zou maken van dezelfde processen als EMDR (manipulatie vanhet werkgeheugen) er spiegelbeeldige effecten zouden moeten optreden. In experiment 1 werdgebruik gemaakt van neutrale herinneringen (huiskamers). In de oogbewegingen en alleenophalen conditie werd geen effect gevonden. In de imaginatie conditie nam de compleetheiden waarheidsgetrouwheid van de herinnering toe. In experiment 2 werd gebruik gemaakt vaneen Reactie Tijden (RT) taak om te objectiveren of de oogbewegingen en de imaginatiedaadwerkelijk het werkgeheugen taxeren: zowel oogbewegingen als imaginatie vertraagdende RT, maar oogbewegingen het meest, hetgeen suggereert dat oogbewegingen het meestewerkgeheugen taxeert. Vervolgens werd experiment 1 herhaald, echter ditmaal met specifiekepositieve autobiografische herinneringen. In de drie condities werd geen effect gevonden.Huidig onderzoek biedt geen ondersteuning voor de werkgeheugentheorie. Echter, geen vande andere prominente theorieën over het werkingsmechanisme van EMDR kan het uitblijvenvan effect in huidig onderzoek verklaren. Verder onderzoek naar EMDR zal nodig zijn om debehandeling verder te kunnen optimaliseren en het werkingsmechanisme beter te kunnenbegrijpen.

infopunt zoek
                                            studiekiezers bibliotheek faculteiten diensten nieuws en mededelingen